Udostępnianie Informacji Publicznej


Zasady udostępniania informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Powszechność dostępu do informacji publicznej w SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego realizowana jest poprzez zamieszczenie informacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, w serwisie www, poprzez wywieszenie jej w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Zakładu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu między innymi z uwagi na ochronę informacji niejawnych, ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

W celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej stanowiący poniższy załącznik.

Za udostepnienie informacji publicznej wnioskodawca nie ponosi opłat.

Szpital nałożyć opłatę z tytułu udostępnienia lub przekazania informacji publicznej, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanym we wniosku spowoduje poniesienie dodatkowych kosztów. Opłata za udostępnienie informacji publicznej zostanie naliczona zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wniosek możesz wysłać do nas pocztą na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok.
e-mailem na adres: sekretariat@zozmswia.bialystok.pl
lub złożyć w Sekretariacie – budynek A (wejście od ul. Ciepłej), II piętro


Sprawę załatwimy „bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacji nie będziemy mogli udostępnić w terminie, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomimy Ciebie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępnimy informację, nie dłużej jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Metryczka

Udostępniający:
SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
Osoba, która wytworzyła informację:
Dyrektor-Alicja Skindzielewska
Osoba, która odpowiada za treść informacji:
Paweł Szynkowski
Osoba, która wprowadziła informację:
Paweł Szynkowski
Data wytworzenia:
18-10-2021
Data udostępnienia:
18-10-2021 13:42
Data modyfikacji:
19-10-2021

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

ul. Fabryczna 27,

15-471 Białystok

Sekretariat:
(47) 710 41 00

Fax: (47) 710 41 01

E-mail:
sekretariat@zozmswia.bialystok.pl

Logo

Powrót na początek strony