Status prawny jednostki

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, zwany dalej „Zakładem” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który działa na podstawie:
• statutu nadanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zarządzeniem Nr 51 z dnia 7 listopada 2016 r. (Dz. Urz. MSWiA z 2016 r., poz. 60 z późn. zm.),
• Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 129/2021 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego z dnia 23 sierpnia 2021 r.,
• ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711),
• ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 790),
• ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 479),
• ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 685),
• ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849),
• ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217),
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.305),
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz.1285),
• ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Metryczka

Osoba, która wytworzyła informację:
Dyrektor-Alicja Skindzielewska
Osoba, która odpowiada za treść informacji:
Paweł Szynkowski
Osoba, która wprowadziła informację:
Paweł Szynkowski
Data wytworzenia:
14-10-2021
Data udostępnienia:
14-10-2021 13:52

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

ul. Fabryczna 27,

15-471 Białystok

Sekretariat:
(47) 710 41 00

Fax: (47) 710 41 01

E-mail:
sekretariat@zozmswia.bialystok.pl

Logo

Powrót na początek strony