Zadania Zakładu

Zadania Zakładu obejmują w szczególności:
1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych;
2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
3) orzekanie o:
a) stanie zdrowia świadczeniobiorców - na zasadach wynikających z przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
b) czasowej niezdolności do pracy lub nauki - na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
4) współpracę z uczelniami oraz z innymi uprawnionymi podmiotami w zakresie realizowania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym wykonywanie badań klinicznych;
5) prowadzenie i rozwijanie działań w zakresie ratownictwa medycznego, w celu zabezpieczenia medycznego poszkodowanych;
6) medyczne zabezpieczenie działań służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
7) medyczne zabezpieczenie zadań obronnych wykonywanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
8) wykonywanie zadań służby medycyny pracy;
9) prowadzenie apteki szpitalnej oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny;
10) świadczenie usług transportu sanitarnego;
11) prowadzenie działalności w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;
12) organizowanie i prowadzenie szkoleń, a także dokształcanie pracowników zatrudnionych w Zakładzie;
13) organizowanie i prowadzenie szkoleń osób kształcących się w zawodach medycznych i wykonujących zawód medyczny;
14) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska;
15) wykonywanie zadań nałożonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
16) wykonywanie działalności innej niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

Wykonując zadania Zakład współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz z innymi podmiotami leczniczymi, instytutami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, jak również z innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej oraz z osobami fizycznymi.

Zakład, współpracując z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w szczególności może udostępniać wyroby medyczne.

Metryczka

Udostępniający:
SP ZOZ MSWiA w Białymstoku
Osoba, która odpowiada za treść informacji:
2
Osoba, która wprowadziła informację:
Paweł Szynkowski
Data wytworzenia:
13-10-2021
Data udostępnienia:
13-10-2021 08:42
Data modyfikacji:
14-10-2021

Zadania Zakładu

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

ul. Fabryczna 27,

15-471 Białystok

Sekretariat:
(47) 710 41 00

Fax: (47) 710 41 01

E-mail:
sekretariat@zozmswia.bialystok.pl

Logo

Powrót na początek strony