Informacje podstawowe

Nazwa  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
Nazwa skrócona SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
Organ założycielski  Minister właściwy do spraw wewnętrznych
Forma prawna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej
Województwo podlaskie 
Miejscowość Białystok 
Adres siedziby ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok
Kontakt

Tel.: 47 710 4100 (Sekretariat)

Fax: 47 710 4101

strona internetowa: www.zozmswia.bialystok.pl

e-mail: sekretariat@zozmswia.bialystok.pl

skrytka ePUAP: /MSWiABialystok/SkrytkaESP
Dyrektor Marek Stanisław Karp
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa dr n.med. Marek Stanisław Kiluk
Przewodniczący Rady Społecznej  Daniel Szutko
Wpisy do rejestrów

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego jest zarejestrowany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez wojewodę podlaskiego pod numerem 000000018644.

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000002250.

NIP 542-25-13-061
REGON 050637922
Inspektor Ochrony Danych Emilia Korzeniewska
tel:47 710 4111
e-mail:od@zozmswia.bialystok.pl

Metryczka

Udostępniający:
SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego
Osoba, która wytworzyła informację:
Paweł Szynkowski
Osoba, która odpowiada za treść informacji:
Paweł Szynkowski
Osoba, która wprowadziła informację:
Jakub Gawla
Data wytworzenia:
24-06-2021
Data udostępnienia:
24-06-2021 10:50
Data modyfikacji:
21-05-2024

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

ul. Fabryczna 27,

15-471 Białystok

Sekretariat:
(47) 710 41 00

Fax: (47) 710 41 01

E-mail:
sekretariat@zozmswia.bialystok.pl

Logo

Powrót na początek strony