Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama – Kościałkowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności cyfrowej ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.zozmswia.bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2023-03-27.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się obrazy, do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących. Opisy te będą sukcesywnie dodawane do w/w elementów.

Do grafik dodano tekst alternatywny opisujący co znajduje się na grafice lub, oraz jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik.

Strona internetowa zawiera pliki PDF  – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub
są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie.

Pokaz slajdów na stronie głównej.

Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie
oraz rozmiarze.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, w tym:

TAB – przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

ENTER – wybór elementu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Komórką odpowiedzialną jest Dział Informatyki, it@zozmswia.bialystok.pl. Kontaktować się również można dzwoniąc na numer telefonu (47) 710 41 34 .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama - Kościałkowskiego
ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok
Telefon: (47) 710 41 00 (Sekretariat)
Fax: (47) 710 41 01
E-mail:
sekretariat@zozmswia.bialystok.pl
Strona internetowa:
https://www.zozmswia.bialystok.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub jej elementu, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o przyczynach opóźnienia oraz terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć
do podmiotu publicznego skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynki Szpitala dostępne są dla osób z niepełnosprawnościami oraz poruszających
  się na wózkach inwalidzkich.

 2. Dojścia do budynków rozwiązane są na wiele sposobów:

Budynek „A”, „B”, „C” i „E” - schody wraz z towarzyszącymi im pochylniami;

Budynek „D1” – schody wraz z pochylnią; winda osobowa zewnętrzna

Budynek „F” – schody; platforma – podnośnik elektryczny

Ponadto wszystkie budynki są ze sobą połączone i skomunikowane korytarzami.

 1. W Szpitalu znajdują się korytarze wolne od barier architektonicznych oraz dźwigi osobowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiające swobodne przemieszczanie się po obiekcie szpitalnym. Dźwigi osobowe posiadają czytelne oznaczenia pięter w formie wizualnej oraz za pomocą alfabetu Braille’a. Wyposażone
  są w sygnalizację dźwiękową oraz komunikaty głosowe.

 2. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w kompleksie szpitalnym na oddziałach, przy rejestracji na parterze w budynku „A” oraz na poziomie -1 w budynku „A” obok bufetu.

 3. W Szpitalu znajduje się jedna pętla indukcyjna w dźwigu osobowym w budynku „C”.

 4. Przed budynkami Szpitala wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób
  z niepełnosprawnościami, w tym:

- 2 miejsca przed budynkiem „A” (od ul Ciepłej)

- 2 miejsca przed budynkiem „C” (przy Izbie Przyjęć od ul. Ogrodowej)

- 1 miejsce przed budynkiem „F” (przy wejściu do Poradni Urazowo-Ortopedycznej)

 1. W Szpitalu nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Metryczka

Udostępniający:
SP ZOZ MSWiA w Białymstoku
Osoba, która wytworzyła informację:
Admin
Osoba, która odpowiada za treść informacji:
Admin
Osoba, która wprowadziła informację:
Jakub Gawla
Data wytworzenia:
28-03-2023
Data udostępnienia:
28-03-2023 07:57
Data modyfikacji:
03-04-2024

SP ZOZ MSWiA w Białymstoku

im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

ul. Fabryczna 27,

15-471 Białystok

Sekretariat:
(47) 710 41 00

Fax: (47) 710 41 01

E-mail:
sekretariat@zozmswia.bialystok.pl

Logo

Powrót na początek strony